เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อการดำ เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Development of Training Curriculum of Network for Operating to Internal Educational Quality Assurance of Mahasarakham University

กัมปนาท อาชา
Kamphanat Archa

8-29

Download

2

การศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A Study on Effectiveness of Information system for Academic Administration Mahasarakham University

ประไพ อุนารัตน์ , รัตติยา สัจจภิรมย์
Papai Aunarat , Ruttiya Sujjapirom

30-41

Download

3

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีต่อการนำระบบการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในองค์กร
Opinions of Risk Agents Effecting to Risk Management in Organization

เพ็ญพิชญา บรรหาร , คนึงนิตย์ สายสิงห์
Phenpitchaya Banharn , Kanuengnit Saiysing

42-53

Download

4

กระบวนการจัดการสอบ V-NET ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
The Efficiency of the examination process Vocational National Educational Test (V-NET) Rajamangala University Of Technology Srivijaya, Trang Campus

เมธาพร หิรัญวงศ์ , สุกัญญา ไกรนรา
Mataporn Hiranwong , Sukanya Krainara

54-64

Download

5

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Relationship between Organization Climate on Job Efficiency of College of Politics and Governance staffs, Mahasarakham University

ศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี , สาววันทนีย์ เดชารัตนชาติ
Sirilak Thitratsamee , Wanthanee Decharatanachart

65-81

Download

6

การศึกษาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Study on identities of students Mahasarakham University (MSU FOR ALL)

วันเพ็ญ อมรสิน , สมบัติ ท้ายเรือคำ , ประสาท เนืองเฉลิม
Wanpen Amornsin , Sombat Tayraukham , Prasart Nuangchalerm

82-94

Download

7

การจัดการความรู้ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีหน่วยงานย่อย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Knowledge Management on Work Success of Finance in Mahasarakham University

สกุลไทย ป้อมมะรัง , วิไลวรรณ ศรีหาตา , ชัชฎาพร ศิลปดอนบม
Sakunthai Pommarang , Wilaiwan Sihata , Chartchadaporn Sinlapadonbom

95-113

Download

8

ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social Adaptive Abilityof the First Year undergraduate Students at Mahasarakham University

อรนุช ศรีคำ , อุมาพร จันโสภา , วาสนา ยิ่งกำแหง
Oranut Srikham , Umaporn Jansopha , Wassana Yingkamhang

114-126

Download

9

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการให้บริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Students’ opinion toward the Educational Services, Faculty of Architecture, Urban Design, and Creative Arts, Mahasarakham University

มยุรี จันทร์วงทรัพย์
Mayuree Chanwongsup

127-149

Download