เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

กลวิธีการบริหารองค์กรขนาดเล็กที่ก่อตั้งใหม่โดยบูรณาการการประชุมเช้าร่วมกับการออกกําลังกาย (3M) กรณีศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549 – 2553
Strategies Management of small newly established organization by integration of morning meetings and mini exercise (3M) : A case study, in Faculty of Medicine, Mahasarakham University during 2006 – 2010

อุราภรณ์ ยาตรา
Uraporn Yatra

6-15

Download

2

การจัดการเรียนรู้วิชากฎหมายในชีวิตประจำวันของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพ
The Learning Management of Law in Daily Life’s Mahasarakham University to be Effective

อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู
Amonrat Ariyachaipradit Nimnoo

16-33

Download

3

การพัฒนาระบบให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Development of Service System through the Internet of Computer Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

สุวรรณา บุเหลา , สุดาทิพย์ ประเสริฐ , พิชามญชุ์ สินลาลับ , ฉัตรดนัย พยัคฆพงษ์
Suwanna Bulao , Suda Tipprasert , Pichamon Sinlalab , Chatdanai Payakkapong

34-50

Download

4

การพัฒนาการบริหารงานพัสดุแบบมีส่วนร่วม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Participatory Development for the Office Supply Management, Faculty of Informatics, Mahasarakham University

สายทอง ปัญญาทิพย์
Saithong Panyatip

51-74

Download

5

ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Expectation of Service Receivers About the Service Quality of Offi ce Mahasarakham University

ศศิธร นุชิต , อรทัย มัครมย์
Sasithorn Nuchit , OrathaiMakkarom

75-86

Download

6

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social Responsibilities of Supporting Personnel Mahasarakham University

คนึงนิตย์ สายสิงห์ , อนิรุทธ์ สายสิงห์
Kanuengnit Saiysing , Anirut Saiysing

87-102

Download