เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
The Quality of Life of Students at the Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University

กมลรัตน์ ทองสว่าง
Kamonrut Tongsawang

10-23

Download

2

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิชา (กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
The Development of Internal Quality Assurance in a Faculty (Case Study: Faculty of Engineering, Mahasarakham University)

ชยภร ศิริโยธา , บพิธ บุปผโชติ
Chyaporn Siriyota , Bopit Bubphachot

24-40

Download

3

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการพัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Factors that cause stress impact on performance of Supply Analyst in the Mahasarakham University

ตุ๊กตา บุรีรัม
Tukta Bureerum

41-56

Download

4

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Effective Factors that Affect the Enhancement of the Supporting Staff’s Performance to Conduct the Job-Related Research in Faculty of Medical Science, Mahasarakham University

นรีรัตน์ สุเมผา, ปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา
Nareerat Sumepha , Piyathida Apiraksattaya

57-71

Download

5

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
Quality of Work Life of Supporting Staff at Phayathai Campus, Mahidol University

อรพรรณ์ โขมะสรานนท์ , นันทวรรณ จินากุล , สุกานดา สีเหลือง , ลำดวน ฝีปากดี , ชนิตา นภาสวัสดิ์ , กิตติยา แก้วประเสริฐศรี
Orapan Komasaranonda , Nanthawan Jinakul , Sukanda Seeleuang , Lumduan Feepakdee , Chanita Napaswad, Kittiya Kaewprasertsri

72-88

Download

6

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Factors Related to Performance of Support Staff at Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

เรณู มากนคร
Renu Maknakron

89-110

Download

7

ความพึงพอใจของบุคลากรในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
The Level of Satisfaction Pertaining to Information Transfer at Rajamangala University of Technology Srivijaya

วศินี จิตภูษา
Wasinee Jitphusa

111-124

Download

8

การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสโตร์กลาง กรณีศึกษา : อาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Satisfaction study on the use of the store room ; Case Study : The faculty, Staff and Students of the Engineering Faculty , Mahasarakham University

สมยศ บุญหล้า ,จักรมาส เลาหวณิช
Somyot Boonlar , Juckamas Laohavanich

125-143

Download