เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

การพัฒนาระบบควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Development of internal control system in financial and accounting of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

จณัญญา ใหม่นทีกุล
Janunya Mainateekul

10-31

Download

2

อนาคตภาพของการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภูมิภาค ตะวันตก
A Scenario of Administration and Development of Academic and Support Personnel of Public Higher Education Institutions in the Western Region

นิภาพรรณ เจนสันติกุล
Nipapan Jensantikul

32-47

Download

3

ประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Proactive performance of financial and accounting personnel, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

เพ็ญศรี ชื่นชม
Pensri Chuenchom

48-68

Download

4

ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง : บทเรียนจากโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ปีพ.ศ. 2557-2558
Art and Culture Conservation Strategy of the College of Politics and Governance: Experiences from One Faculty One Culture Project in 2014-2015

มนตรี คำวัน
Montri Khamwan

69-81

Download

5

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในหน่วยงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Needs for self-development of Finance and Account Staff, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

วิลาวรรณ แซ่เจ็ง
Wilawan Saejeng

82-103

Download

6

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่อง
Research and Development of Quality Educational Teacher Coaching

กระพัน ศรีงาน , พัชนี กุลฑานันท์ , สุชาติ หอมจันทร์ , ประทวน วันนิจ , นิยม อานไมล์ , สราวุธ ทัศนาวิวัฒน์ , ทรงเกียรติ สมญาติ , เฉลิมกิต เข่งแก้ว , ไพรัช จันทร์งาม
Krapan Sri-ngarn , Phatchanee Kultanan , Suchart Homjan , Pratoun Wannit , Niyom Arnmai , Sarawuth Thassanawiwat , Songkiat Somyat , Chalermkit Kengkaew , Pairat Janngam

104-118

Download

7

การศึกษาประสิทธิภาพการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Study of Efficiency on Transfer of Learning Credits, Recognition of Prior Learning, Accreditation of Prior Knowledge and Experience According to the Curriculum of University of Undergraduate Students for Course Credit Transfer System Mahasarakham University

อภิรดี อินตะนัย
Aphiradee Intanai

119-140

Download

8

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลการเรียนสะสมในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาและผลการเรียน ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 3 ของนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Relationship between High School Grade Point Achievement and Admission Score and 1 - 3 year Achievement of Medical Students in Faculty of Medicine Mahasarakham University

อาทิตยา รัตนโรจนากุล
Artitaya Radtanarodjanakul

141-152

Download