เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความใน วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557-2559 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
An Analysis of Internal Educational Quality of Teaching sections at Mahasarakham University during the Academic year of 2014-2016

กัมปนาท อาชา
Kamphanat Archa

Download

2

แรงจูงใจและความต้องการในการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
Motivation and Needs on Study Selection in Bachelor’s Industrial Chemistry Program, Faculty of Science, Chiang Mai University of Mathayomsuksa 6 Students

ทัศน์วรรณ เทพสุวรรณ์
Tassawan Thepsuwan

Download

3

การประยุกต์ใช้แนวคิดของลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Applying the LEAN Concept of Efficiency to Budget Allocation for a Research Project of Suranaree University of Technology

น้ำฝน ทีโคกกรวด , ดามธรรม จินากูล
Namfon Teekokkroad , Dharmatham Jinagool

Download

4

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
Professional Learning Community of Teachers

นิพพิทา กุลชิต , ประสาท เนืองเฉลิม
Nippita Kulchit , Prasart Nuangchalerm

Download

5

ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงานกับคุณภาพการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Relationships between Operational Planning and Job Quality of Supporting Staff of Mahasarakham University

วรัชฐนันป์ เครือวรรณ
Waratanan Kruawan

Download

6

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่องานของบุคลากร สังกัดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Factors Related to Work Engagement of Employees in the Information Technology Service Center of Chiang Mai University

สายใจ ใจเย็น
Saijai Jaiyen

Download

7

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จของงานประจำ และงานเชิงกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Development of a Key Performance Index for Routine and Strategic Tasks of Graduate School, Mahasarakham University

สายฝน ทัพขวา
Saifon Thapkhwa

Download

8

ความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อการจัดการเรียน การสอนวิชานิติเภสัชและจรรยาบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Pharmacy Student’s Opinions on Teaching and Learning Course of Pharmaceutical Jurisprudence and Ethics, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University

อิสรา จุมมาลี , ธารีนี ศรีศักดิ์นอก , สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล , ปาณิษา เสนาวงษ์
Issara Chummalee , Tharinee Srisaknok , Somsak Arpasrithongsakul , Panissa Senawong

Download