เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

การวิจัยข้ามวัฒนธรรมทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
Cross-cultural research in social sciences and behavioral sciences

กรรณิกา พันธ์ศรี , ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ , ดุษฎี เล็บขาว , บวรพจน์ ชมภูนุช , ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ , รังสรรค์ โฉมยา , ลักขณา สริวัฒน์ , วิภาณี สุขเอิบ , ศุภชัย ตู้กลาง , สมบัติ ท้ายเรือคำ , สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต , อารยา ปิยะกุล
Gunniga Phansri , Chaiporn Pongpisanrat , Dussadee Lebkhao , Bovornpot Choompunuch , Phamornpun Yurayat , Rungson Chomeya , Lakkana Sariwat , Wipanee Suk-erb , Supachai Tuklang, Sombat Tayruakham , Sukirin Amadbundit , Araya Piyakun

10-28

Download

2

การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Evaluating efficiency of new student registration process at undergraduate level in Mahasarakham University

กนกวรรณ เวียงสงค์
Kanokwan Weangsong

29-54

Download

3

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
A study of students’ satisfaction toward the master of education major in curriculum and instruction of Rajabhat Mahasarakham University

กานต์ศิวกร คำวิเศษธนธรณ์
Kansiwakon khamwisettanaton

55-79

Download

4

ปัจจัยส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Factors affecting in conducting research by support staff at Mahasarakham University (MSU)

ฐิติศักดิ์ เวชกามา
Thitisak Wechakama

80-109

Download

5

การประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 กับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Evaluations of the 2020 annual action plan and strategy development of the School of Dentistry, University of Phayao

ดวงใจ ใจกล้า , ปภาอร เขียวสีมา , สุรชาติ ฟองแก้ว
Duangjai Jaikla , Paphaon Kheawseema , Surachart Fongkeaw

110-128

Download

6

การศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนิสิตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A study of problem-based learning in second year medical students, Mahasarakham University

ดาริการ์ บุญไสย์ , เสาวนีย์ รัตนะวัน
Darika Boonsai , Saowanee Rattanawan

129-142

Download

7

การพัฒนาแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Developing guidelines in revenue budget allocation of Faculty of Education, Mahasakham University

ทิฆัมพร ปัสสาโก
Thikhamporn Putsargo

143-161

Download

8

ปัจจัยการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The operational factors of the internal education quality assurance of the Faculty of Public Health, Mahasarakham University

ธัญญธร พัวพิทยาธร
Thanyathorn Powpittayathorn

162-174

Download

9

การพัฒนาเทมเพลตสื่อประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ
Development of a smart template for relations media

ปาริฉัตร เมืองประแก้ว, อลิษา แสงวิมาน
Parichat Muangprakaew, Alisa Sangwiman

175-192

Download

10

การพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมและความจริงเสมือนในการนำเสนอแผนภาพภูมิสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
Development of augmented reality and virtual reality for geo informatics presentations of Information Science of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Rayong Campus

ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน, ธนะวัชร จริยะภูมิ
Piyawat Tratsaranawathin, Tanawat Jariyapoom

193-210

Download

11

การศึกษาปัจจัยต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Study of success factors on the implementation of internal quality assurance staff of Mahasarakham University

ศรัญญา มูลจันทร์
Saranya Moonjun

211-231

Download

12

การออกแบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Designing the information to publicize further study in the library science and digital media management program, at bachelor’s degree level, Phetchaburi Rajabhat University

ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
Sarawut Duangbao

232-251

Download