เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความใน วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

อนาคตศึกษากับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย หลังการระบาดใหญ่ของโควิด 19
Future Studies and the Development of Student Activities in Thai Higher Education Post-COVID-19 Pandemic

อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
Abdullah Chelong

Download

2

จิตวิทยาเพื่อการดำ เนินชีวิตหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19)
Psychology for Life After The Covid-19 Pandemic

วิกานดา ชัยรัตน์, เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
Wikanda Chairat, Settawat Choworakul

Download

3

การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A Study of Motivation to Study at The Faculty of Science, Mahasarakham University

อนันษา ทองเหลา
Anunsa Tonglao

Download

4

การพัฒนาระบบความร่วมมือทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Development of Memorandum of Understanding System Faculty of Education Mahasarakham University

ผกามาศ ภูสิงห์
Phakamas Poosing

Download

5

การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดำเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว
Participation of Mahasarakham University Personnel and Students in Action Green University

ยศนนท์ ศรีวิจารย์
Yotsanon Sriwichan

Download

6

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตฝึกงานวิชาชีพสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ
The Desirable Characteristics of Information Science Interns as Perceived by Business Organizations

ภัทธิรา สุวรรณโค
Phatthira Suwannako

Download

7

การพัฒนาระบบการติดตามผลการเรียนและให้คำปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Development of Grade Point Average (GPA) Follow-up and Advising System for Undergraduate Students who are at Risk of Termination of Mahasarakham University Student Status

สวัสดิ์ วิชระโภชน์
Sawat Wicharapote

Download

8

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเป็นภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Development of Learning Activity using Visual Thinking Process to Enhance English Listening and Speaking Skills of Mathayom 2 Students

พิมพ์พธู สุตานันต์
Pimpathu Sutanan

Download

9

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Relationship between Government Procurement of Procurement Administration Efficiency at Mahasarakham University

เฉลิมชัย อุทการ, กิตติพล วิแสง
Chalermchai Utakarn, Kittipol Wisaeng

Download

10

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Relationship between Work Motivation and Organizational Commitment of Supporting Staff in Mahasarakham University

รักชาติ แดงเทโพธิ์, นริศรา แดงเทโพธิ์
Rukchat Dangtepho, Narisara Dangtepho

Download