เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความใน วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย
Enhancing Physicas Activities fo Preschoolers

วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์, ศุภนิธิขำ พรหมราช และ สุชาดา หวังสิทธิเดช
Wilawan Khattachan, Supanithi Khumprommarac and Suchada Wangsitthide

Download

2

การศึกษาความต้องการทักษะที่จำเป็น (Soft skills) ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A Study Soft Skills of Graduates in the Faculty of Science, Mahasarakham University

รัชณู กานุมาร
Ratchanoo Kanumarn

Download

3

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของบุคลากร: กรณีศึกษา กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Knowledge and Understanding about Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 and Efficiency of Supplies Management of Staff: A case study of the Division of Building and Ground of Mahasarakham University

ศรัณย์ภัทร์ ชิณสงคราม
Saranphat Chinsongkharm

Download

4

สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เขตอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
Performance According to the Performance Standards of School Network Teachers Mueang, Buengkan

ปวรรญา ฤทธิสิงห์ และ อพันตรี พูลพุทธา
Pawanya Ritising and Apuntee Poonputta

Download

5

อารมณ์ทางสังคมในการเรียนของนักศึกษา
Social Emotions in Students’ Learning Behaviors

ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา, วิมพ์วิภา บุญกลิ่น, พิชชา ถนอมเสียง และ ปณิสรา จันทร์ปาละ
Charunrak Punyamoonwongsa, Wimwipa Boonklin, Pitcha Thanomsieng, and Panisara Chanpala

Download

6

คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
The Character Strengths of Hill-tribe Undergraduate Students in the Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus

ธนะดี สุริยะจันทร์หอม และ สงัด เซียนจันทึก
Thanadee Suriyachanhom and Sangad Chienjuntuk

Download

7

ผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนา EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยกลุ่มทักษะพื้นฐาน
The Effects of Applying Fairy Tales to Promote the Executive Functions (EF) of Early Childhood Children, Basic Cognitive Skills

ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
Chatwilai Surinchompoo

Download

8

ภาพลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในทัศนคติของศิษย์เก่า
The Image of the Faculty of Public Health, Mahasarakham University: The Alumni Perspectives Survey

ปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์และ ชำนาญ มีนิยม
Panya Keetasinloetanan and Chamnan Meeniyom

Download

9

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Reason to Study a Bachelor’s Degree (credit transfer) Faculty of Accountancy and Management, Mahasarakham University

แสนสุข ภาสอน
Saensook Pasorn

Download

10

ความพึงพอใจของนิสิตเภสัชศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชานิเทศเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Satisfaction of Pharmacy’s Students toward Teaching and Learning of the Pharmacy Orientation Course, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University

อิสรา จุมมาลี
Issara Chummalee

Download