เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความใน วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
Conditions and expectations for using the Electronic Document Management System of the supporting staff at Mahasarakham University

ขนิษฐา ยลอนันต์ , คนึงนิตย์ สายสิงห์
Khanittha Yolanun , Kanuengnit Saiysing

Download

2

การบริหารทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดอุดรธานี
Resource Management in the Child Development Center Office Tambon Administration Organization Udon Thani

ชีวิน อ่อนละออ , สุวคนธ์ ภาวะชาติ
-

Download

3

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Factors Influencing on Performances through Academics’ Core Competency in Mahasarakham University

นัยนา ดรชัย, อังคณา ศรีมุลตรี
Naiyana Dornchai, Angkana Srimultri

Download

4

การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคกลางและภาคเหนือ
Perception of Mahasarakham University Public Relations Media of Matthayomsuksa 6 Students in the Central and North Regions of Thailand

พวงพร งามสุทธิ
Puangporn Ngamsutthi

Download

5

ปัญหาในการจัดทําหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Problems in the Process of Establishing Curriculum 0f Mahasarakham University on Thai Qualifi cations Framework for Higher Education

โรชินี ทุ่นทอง
Rochini Thunthong

Download

6

การศึกษาสาเหตุของการไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Study of the Causes of the Failure to Complete the Degree in Accordance with the Study Plan of Undergraduates, Mahasarakham University

สังวาล ศิริ , อมต ชุมพล
Sangwan Siri , Amata Choompol

Download