เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความใน วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เข้าศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2552
The Undergraduate Students Achievement in the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Bachelor’s Degree, Academic Year 2009

กาญดา คันศร , ธารารัตน์ กิตติตระการ
Kanda Khansorn , Tararat Kittitrakarn

Download

2

ระบบการประเมินภาระงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ออนไลน์
On-line Workload Evaluation System of the Faculty of Science Personnel

เกรียงไกร นามพุทธา , อมรรัตน์ หลายโคตร
Kriengkrai Namputth , Amornrat Laykot

Download

3

การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย
Routine to Research

ประสาท เนืองเฉลิม
Prasart Nuangchalerm

Download

4

สภาพปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มติ
Problem of operating system of the budget procurement finance and accounting with allocation and disbursement standards in the accrual basis of three dimensions

เพ็ญศรี ชื่นชม , พนารัตน์ นันทพล
Pensri Chuenchom , Panarat Nantapol

Download

5

ความสมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Relationships between Core Competency and Efficiency Performance of Supporting Staffs of College of Politics and Governance, Mahasarakham University

เมขลา วุฒิวงศ์
Mekhala Wuttiwong

Download

6

ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Working Satisfaction of Support Personnel in Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

เสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์
Saowarat Sangsrijan

Download

7

การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพของนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Study of Needs Academic and Professional Development of Academic Officer at Mahasarakam University

เสาวลักษณ์ รัตนะปัญญา
Saowaluk Rttanapanya

Download