เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นจากสภาพนิสิต และสมควรเข้าศึกษาใหม่ในสถาบันเดิมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Factors Affecting to Dropout and Re-Entry Education of Mahasarakham University Undergraduate Students

กัญยาลักษ์ บุญชาลี
Kanyalak Bunchalee

7-33

Download

2

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานตารางสอนตารางสอบ และการให้บริการห้องเรียน
The Satisfaction towards Course and Exam Timetable and Classroom Services

กาญจนา พรหมสอน , ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร , สาวิตรี ทองแดง
Kanchana Promsorn , Phamonrat Wilaisiamporn , Sawitree Thongdaeng

34-49

Download

3

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
The Relationships between High School Academic Achievement and Undergraduate Academic Achievement of Suranaree University of Technology Undergraduate Students

จรัญญา สมอุดร
Jarunya Somudorn

50-62

Download

4

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบวัดผลค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Relationships between Basic Knowledge Orientation Camp Examination score and Undergraduate Academic Achievement of Suranaree University of Technology Undergraduate Students

จรัญญา สมอุดร
Jarunya Somudorn

63-79

Download

5

รูปแบบการรับเข้าศึกษากับสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Methods of University Admission and Their Relations with Educational Proficiency of Students of Faculty of Science, Chulalongkorn University

จุฑาพร ลัดกระทุ่ม , ทินกฤต ศิริแสงไพรวัลย์
Juthaporn Ludkratoom , Thinnakrit Sirisaengphraiwan

80-105

Download

6

การลดเวลาและค่าใช้จ่ายในงานทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติโดยใช้แนวคิดและ วิธีการทํางานแบบ Lean
Time and Costs Reduction In Grants for Patent-Oriented Research and International Publications by Using Lean

ดามธรรม จินากูล
Dharmatham Jinagool

106-126

Download

7

ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมจองคิวทําบัตรนักศึกษาออนไลน์ล่วงหน้า และการให้บริการทำบัตรนักศึกษาใหม่
Satisfaction on Online Booking Program in Advance and Services on Student Identify Card Processing

ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
Sirirat Kachanpong

127-136

Download