เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Study on the Problems and the Good Practice for the Development of the Effective Human Resource Management in Mahasarakham University

กนกวรรณ เชาว์น้อย
Kanokvan Chaonoi

9-28

Download

2

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกด้วยนํ้าหนักควบคู่การฝึกด้วยน้ำหนักร่างกายและอุปกรณ์ทีอาร์เอ็กซ์ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Developed training weight training program coupled with body weight training and trx equipment training affecting the physical fitness of undergraduate students, Mahasarakham University

กฤษฎา อุทาหงษ์ , ชัยรัตน์ ชูสกุล , ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
Krisada Uthahong , Chairat Choosakhul , Chayanon Awikunprasert

29-39

Download

3

ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Organization Communication Effectiveness of Yala Rajabhat University

ฐานกุล กุฏิภักดี
Thanakul Kootiphakdee

40-57

Download

4

ศึกษาความต้องการการฝึกอบรมด้านสารสนเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
A Study of Bansomdejchaopraya Rajabhat University Supportive Staffs’ needs for Informative Training

เดชอาคม คดเกี้ยว
Detarkom Khodkiew

58-72

Download

5

การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
A study of change leadership in cross-cultural education for basic school administrators of Phitsanulok province for entry to ASEAN

นิคม นาคอ้าย
Nikom Nak Ai

73-88

Download

6

การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานคลัง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพ “SERVQUAL”
The Service Quality Analysis of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok’s Financial Sector within the Faculty of Applied Science by using SERVQUAL

เพ็ญศรี ชื่นชม
Pensri Chuenchom

89-108

Download

7

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : ขอบข่ายและกระบวนการ
Human Resource Management : Scope and Process

สัญญา เคณาภูมิ, เกวลี อ่อนเรือง
Sanya Kenaphoom , Kewalee Onrueang

109-137

Download

8

การศึกษาปัญหาและความต้องการในการทำโครงงานพิเศษของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Special Project Problems and Needs of the Student in Department of Agro-Industrial, Food and Environmental Technology, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

อัจจิมา สมท่า
Aujjima Somtha

138-158

Download