เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

การให้บริการในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The service at a Dental Hospital, Faculty of Dentistry Chiang Mai University

คุณัญญา นุชทิพย์
Khunanya Nuchthip

10-36

Download

2

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลพัสดุกับประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรทางด้านพัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Relationships between procurement governance and job effectiveness of supply analysts at Mahasarakham University

เฉลิมชัย อุทการ
Chalermchai Utakarn

37-56

Download

3

การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Study of the competences of Learning Management for 21st Century for Bachelor Degree Students in the Faculty of Education, Mahasarakham University

เดชา จันทคัต
Dacha Jantakat

57-75

Download

4

ผลการจัดบริการทันตกรรมตามแนวคิด Lean เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Application of Lean Management to Optimize Reduction of Queuing Time and Satisfaction of Patients in the Dental Clini: Suddhavej Hospital. Faculty of Medicine. Mahasarakham University

พิชัย งามวิริยะพงศ์ , เพ็ญโสภา หนองขุ่นสาร
Pichai Ngamwiriyapong , Pensopa Nongkunsan

76-91

Download

5

การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
The Development of Instructional Model Based on Constructivist Theory To Enhance Knowledge and Ability in Computer Courses using Electronic Books

พิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม
Pipattanatpong Polyiem

92-126

Download

6

การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ไอโอทีกรณีศึกษา ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Development of Wireless Systems of Organizations for using IoT Devices Case Study : Chiang Mai University’s Wireless Network

สัจจะ ตันจันทร์พงศ์
Sajja Tanchanpong

127-141

Download

7

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์ EdPEx กรณีศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Analysis of the Factors Influencing Achievement for Strategic KPIs Related to the EdPEx Criteria of Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University

สุวัฒน์ งามดี , ปิยพร มานะกิจ
Suwat Ngamdee , Piyaporn Manakij

142-148

Download