เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

การวิเคราะห์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำพริกตาแดง
An analysis of scientifc knowledge in local wisdom concerning “Ta-Dang chili paste”

กนกรัตน์ ปันทา, สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
Kanokrat Punta, Sutthikan Tipayakesorn

10-29

Download

2

การประเมินความต้องการจำเป็นในการให้บริการวิชาการทางด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือ
Needs assessment in academic service of new approach for pedagogical sciences for teachers and education personnel in Northern Thailand

กฤษดา แผลงศร, เกียรติสุดา ศรีสุข
Kritsada Plangsorn, Kiatsuda Srisuk

30-51

Download

3

ผลกระทบของการพัฒนาความรู้ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The effects of knowledge development and job effciency of support staff of Mahasarakham University

กัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย, ตุ๊กตา บุรีรัม
Kanyarat Pattanapasitchai, Tukta Bureerum

52-72

Download

4

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
Social network usage behavior for education of bachelor students Thailand National Sports University Chaiyaphum Campus

จิราพร รุจิวัฒนากร
Jiraporn Rujiwatthanakorn

73-90

Download

5

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพครูของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทางการศึกษา
Factors affecting teacher’s career selection at Mahasarakham University, Thailand, of students who did not graduate from the educational program

อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส, ศิริพร ไสยรัตน์, ธนภร กอเสนาะรส
On-anong Mekkapan-opas, Siriporn Saiyarat, Thanaporn Korsanorros

91-109

Download

6

ความพึงพอใจและความคาดหวังของบุคลากรต่อการให้บริการงานจราจรและรักษาความปลอดภัย และงานบริการทั่วไป กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Satisfaction and expectations of personnel from the traffic and security section services and General service section of the Building Division, Mahasarakham University

ประเสริฐ ชุ่มอภัย
Prasert Chumaphai

110-125

Download

7

ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
Online asset monitoring system using QR Code technology

ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว, สุกัญญา สิตวัน, พีชณัฐ ชาติเสริมศักดิ์
Piyapong Moonsrikaew, Sukanya Sitawan, Peechanat Chatsermsak

126-137

Download

8

การประเมินหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Curriculum evaluation of the Doctor of Veterinary Medicine Program, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

พรเพ็ญ เผือกเอม, โชติมากานต์ ไชยเยศ
Pornpen Phuakaim, Chotimakan Chaiyes

138-162

Download

9

แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCAS 61)
Motivation on decision-making in continuing the undergraduate degree 2018 at the Mahasarakham University

ภาณุวัฒน์ สว่างแสง
Phanuwat Sawangsang

163-179

Download

10

ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The relationship between learning financial regulation and achievement of financial and accounting officers Mahasarakham University

ฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์
Ruethairat Mai Sorasan

180-193

Download

11

ระบบติดตามเอกสารการคุมงบประมาณและแจ้งเตือนวันยืมเงินทดรองจ่ายคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
A document tracking system for budget control and advance loan in the school of Medical Sciences, University of Phayao

หนึ่งฤทัย เทพสิงห์
Nuengruethai Thepsingha

194-207

Download

12

การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Executive Functions (EF) กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
Lesson-based study on Executive Functions (EF) learning management: case study of Phromcharoen School, Amphoe Phu Sing, Sisaket provine

อรพร ทับทิมศรี, ประสาท เนืองเฉลิม
Orraporn Tubtimsri, Prasart Nuangchalerm

208-222

Download