เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Participation of Students Activities of College of Politics and Governance Mahasarakham University

จีราวรรณ บุญคําภา , นพมาศ การดี
Chirawan Bunkhampha , Nobpamad Karndee

6-24

Download

2

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Factors Affecting Research Motivation of Instructors of Rajamangala University of Technology Srivijaya

สุวรรณ พรมเขต , บุญบรรจง สายลาด , ราตรี อุบลกาญจน์
Suwan Promkhet , Boonbanjong Sailad , Ratree Ubonkan

25-41

Download

3

ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2553
The Satisfaction of Library Service Quality of Academic Resource Center Mahasarakham University in Academic year 2010

รุจิรา เหลืองอุบล
Rujira Luang-Ubol

42-53

Download

4

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์กับการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Expectations and Satisfaction with the Teaching on the Subjects of Human and Learning in General Education Course, Maha Sarakham University

รัตนา บุตรดี ,อาริษา โคตรเครื่อง
Rattana Butrdee , Arisa Kotekruang

54-69

Download

5

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Factors that affect the learning process division general education courses of university students

รัตติยา สัจจภิรมย์ , สิริพร ศิระบูชา
Ruttiya Sujjapirom , Siriporn Sirabucha

70-80

Download

6

แนวทางการบริหารพื้นที่เช่าในเชิงพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
Facility Management for Commercial Rental Space : a case study of Mahasarakham University, Khamriang Campus

ภาณุรุจณ์ ดาแก้ว
Phanuruje Dakaew

81-96

Download

7

การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมด้วย Google Calendar กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
The Application of Lean Management Practices to Optimize for Google Calendar Event Reminders: A Case Study of Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya

เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์ , พรเพ็ญ จันทรา , ภัทราภรณ์ เพ็ชรจํารัส
Penpak Geawtanong , Pornpen Jantar , Pattraporn Pachjumrat

97-107

Download