เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความใน วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Expectation and Satisfaction of Customers on Services of the Center for Educational Services, Suranaree University of Technology

ชุติมา เรืองวิทยานนท์, พรวีนัส ทุนเจริญ, อรอุมา สืบค้า, สุจิตรา ประพฤติเป็น, จิตตานันท์ ติกุล
Chutima Ruangvittayanon, Pornvenus Tooncharoen, Onuma Subkha, Sujittra Prapuetpan , Jittanan Tikul

Download

2

การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตจำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนอกเวลาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Prediction Analysis of Full-time and Part-time Graduate Students for Institute of Engineering Suranaree University of Technology

ณิชชาภัทร สิทธิคุณ
Nitchapat Sitthikun

Download

3

การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการทำงาน งานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยแนวคิดลีน
The Study of Improve Process with Lean in the External Grants and Scholarships for Graduate Students SUT

ดามธรรม จินากูล
Dharmatham Jinagool

Download

4

ความพึงพอใจต่อการรับนักศึกษาโควต้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจําปีการศึกษา 2558
Satisfaction of Applicants on Quota Student Admission, Suranaree University of Technology, Academic Year 2015

บุษบา ชัยมงคล , ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ , วลัยพร ขันตะคุ
Busaba Chaimongkol , Sirirat Kachainpong , Walaiporn Khantaku

Download

5

การเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
General Education Course Selection of Mahasarakham University Undergraduate Degree Students

มัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
Mattrawan Suebwattana

Download

6

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Emotional Intelligence Among Students of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University

สมบัติ แสงพล , ลัดดาวัลย์ อุปนันท์
Sombat Saengpol , Laddawan Upanan

Download