เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

รูปแบบการบูรณาการของการผังเมืองกับการพัฒนาชนบทไทย
Model of Integration of Urban Planning and Thai Rural Development

โกมณ แพนพา
Komon Panpa

10-34

Download

2

ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อระบบซ่อมบํารุงบนเว็บไซต์
Satisfaction of Staff in Facullty of Pharmacy, Mahidol University to Maintenance Management System Based on Web Application

นันทวรรณ จินากุล , ชาญเดช แสงงาม , สิริมา วูดเด่น , โสรัจ ทัศนเจริญ
Nanthawan Jinakul , Chandetch Sang-ngam , Sirima Wooden , Soraj Tasanacharoen

35-51

Download

3

ความพึงพอใจความต้องการและความคาดหวังของอาจารย์แนะแนวในโรงเรียนเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์เกี่ยวกับข้อมูลการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Satisfaction, Need and Expectation of Counselor Teachers from Nakhonchaiburin province about Admission Information of Suranaree University of Technology

บุษบา ชัยมงคล , นภาพร มีทรัพย์ , รัตนา แจ่มจํารูญ , วลัยพร ขันตะคุ , พิศมัย สารสม
Busaba Chaimongkol , Naphaphon Misap , Ratana Jamjamroon , Walaiporn Khantaku , Pisamai Sansom

52-67

Download

4

ความต้องการพัฒนางานวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Needs of Lecturers in the Faculty of Liberal Art and Science, Kalasin University towards Academic Development

ประสาท เนืองเฉลิม , ชัยธัช จันทร์สมุด
Prasart Nuangchalerm , Chaitach Jansamood

68-75

Download

5

แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Development of Program to enhance core competencies for Supporting staffs in Mahasarakham University

ศุภลักษณ์ ศักดิ์คําดวง , จตุพร เพ็งชัย , ยุพาศรี ไพรวรรณ
Suphalak Sakkumduang , Jatuporn Pengchai , Yupasri Priwan

76-92

Download

6

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ : กระบวนการ และการบริหาร
Plan Implementation : Process and Management

สัญญา เคณาภูมิ , กชพร ประทุมวัน
Sanya Kenaphoom , Kodchaporn Prathumwan

93-117

Download

7

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดในการทํางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในเขต อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จ.สงขลา
Factors related to Work Stress of Provincial Waterworks Authority’s Employees in Hat Yai and Muang Districts, Songkhla Province

สุธาทิพย์ รุ่งสง , เจษฎา นกน้อย , สัญชัย ลั้งแท้กุล
Suthathip Rungsong , Chetsada Noknoi , Sunchai Langthaekun

118-130

Download

8

สมรรถนะและความต้องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Competency and Requirement for Staff Development of The Rajamangala University of Technology Srivijaya

อุทัยทิพย์ บุญนา , เจษฎา นกน้อย , วรรณภรณ์ บริพันธ์
Uthaitip Boonna , Chetsada Noknoi , Wannapornt Boripunt

131-145

Download