เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความใน วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ลำดับ

ชื่อบทความ

ผู้นิพนธ์

ไฟล์

1

การสร้างองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Creation of a Factor, Indicator and Criteria Quality Audit for Operation on Student Development Activities, Mahasarakham University

กัมปนาท อาชา , สมสมัย บุญทศ
Kamphanat Archa , Somsamai Boonthod

Download

2

การพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร:กรณี ศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Motivation Development as Related to Work Performance of Staff Personnel: A case study of Staff personnel in Faculty of Fisheries Science and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

เสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์
Saowarat Sangsrijan

Download

3

การประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
The Application of a Google Application for Performance of Work of staff Faculty of Engineering: Rajamangala University of Technology Srivijaya

พรเพ็ญ จันทรา, เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์, ภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส
Pornpen Jantra, Penpak Gleawtanong, Pattraporn Petchamrat

Download

4

กระบวนการทำงานอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Thesis grants process for SUT graduate students

ดามธรรม จินากูล , น้ำฝน ทีโคกกรวด
Dharmatham JinaGool , Namfon Teekokkroad

Download

5

การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Quality Evaluation of Theses Doctorate Program in Curriculum and Learning Innovation, Mahasarakham University

วิทยา วรพันธุ์ , ฐิติวรดา พลเยี่ยม , ประสาท เนืองเฉลิม
Wittaya Worapun , Thitiworada Polyiem , Prasart Nuangchalerm

Download

6

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A Study of Satisfaction with the Quality of Graduate Section Services at the Faculty of Informatics, Mahasarakham University

ณิชาพัชร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Nichapatch Israngkool Na Ayutaya

Download

7

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน และการพ้นสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Factors Affecting Achievement in Course Enrollment and Studenthood Termination of Undergraduate Students at-risk Condition of Studenthood Termination at Mahasarakham University

วลัญชพร ฆารไสว
Warunchaporn Khansawai

Download

8

ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางด้านการเงินและการบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Relationship between Professional ethics and Job efficiency of finance and accounting officers in Mahasarakham University

นริศรา แดงเทโพธิ์
Narisara Dangtepro

Download