เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Key Success Factors of Quality Assurance in Educational Administration, Teaching Sections at Mahasarakham University

กัมปนาท อาชา
Kamphanat Archa

10-31

Download

2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Learning outcomes of Thailand Qualifications Framework

ฐิติวรดา พลเยี่ยม , ประสาท เนืองเฉลิม
Thitiwarada Pholyiam , Prasat Nuangchalerm

32-41

Download

3

แผนที่ท่องเที่ยวแบบความจริงเสมือน กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
AR HuaHin Map Guide

ณกฤช รัตนวงศา , สุวรรณรัตน์ พุทธอุปถัมภ์ , เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์
Nakrit Rattanawongsa , Suwannarat Phuttaoupatham , Paingruthai Nusawat

42-53

Download

4

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Influencing Factors for Post-Graduation Study Decision Making in Faculty of Informatics, Mahasarakham University

ณิชาพัชร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Nichapatch Israngkool Na Ayutaya

54-66

Download

5

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ผสานความจริงเสริมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Development of the Augmented Reality Print Media to Promote the Image of Mahasarakham University

ธนภร ปฐมวณิชกุล
Thanaporn Pathomvanichkul

67-85

Download

6

ทัศนคติของบุคลากรต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Employees’ Attitude Towards Educational Quality Assurance System based on Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx) of Faculty of Education, Khon Kaen University

นวรัตน์ เงาะสนาม, อรกัญญา เบ้าจรรยา
Nawarat Ngosanam, Ongunya baochanya

86-100

Download

7

การพัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Personnel Development in the Perception of Mahasarakham University’s Personnel

ปวีณา รินไธสง
Paweena Rinthaisong

101-130

Download

8

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพบริการจองห้องพักอุทยานบ้านเชียงเครือตามแนวคิดลีน
A study of an approach to increase efficiency of Ban Chiang Khruea Residence Park reservation service in accordance with the Lean concept

พัชราภรณ์ ลันศรี , พวงแก้ว ไกรษรวงค์
Patcharaporn Lunsri , Puangkaew Kraisornwong

131-146

Download

9

การประเมินแบบเสริมพลังกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
Empowerment Evaluation and Internal Quality Assurance in School

พิทักษ์ วงแหวน
Pituck Vongvan

147-160

Download

10

สภาพปัญหา ความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อบริหารงานนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ของสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
Problems and Information Needs for Administrating Lecturer Assistant of General Education, Mahasarakram University

ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ , แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี
Phanuphong Khongsawadi , Gamgarn Somprasertsri

161-175

Download

11

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานขออนุมัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
The Efficiency Enhancement of Work Procedure of Asking for Project Approval under the Annual Action Plan of the Faculty of Education, Khon Kaen University

รัตติกร แทนเพชร , มัทนา บัวศรี
Rattikorn Taenpet , Mattana Bousri

176-192

Download

12

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดซื้อพัสดุกับประสิทธิผลการจัดซื้อพัสดุตามตัวแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A Study of the Relationship between the Procurement Management Process and Effective Procurement Management According to Supply Chain Operation Reference Model at Mahasarakham University

สายทอง ปัญญาทิพย์
Saithong Panyatip

193-211

Download

13

การประเมินความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Assessment of academic personnel readiness in requesting academic placement at the Faculty of Education Khonkaen University

แสงทอง ศรีประภา , มัทนา บัวศรี
Sangthong Sriprapa , Mattana Buasri

212-229

Download