เกี่ยวกับวารสาร

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดฉบับเต็ม   กลับหน้าหลัก

บทความ

บทความในวารสาร สาระคาม

ลำดับ

ชื่อบทความ

นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

ศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม ในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
The Potential Architectural Tourism Route in Mueang District, Nakhon Phanom Province

เมษ์ธาวิน พลโยธี, วันชัย ทิพนัส, วิรังรอง จุ่นหัวโทน, สิรินทิพย์ สุวรรณมาโจ
Maythawin Polnyotee, Wanchai Tippanas, Wirangrong Joonhuatone, Sirintip Suwanmajo

8-24

Download

2

นวัตกรรม “ผ้าคลุมเพื่อการปกป้องเครื่องมือผ่าตัด”
Innovation: The Towel for Protection of Surgical Instrument Fall

กนกพรรณ ช่วงโสม
Kanokpan Chaungsom

25-37

Download

3

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Factors Affecting Supply Administration Work Efficiency at Mahasarakham University

กรรณิการ์ บุญพิคำ
Kannika Boonpicam

38-48

Download

4

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Factors Related to Performance Efficiency of Core Competencies of Supporting Staff in Walai Rukhavej Botanical Research Institute, Mahasarakham University

กัทลี ศักดาคำ
Khathalee Sakdakham

49-65

Download

5

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้นหนังสือคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Information System Development for Storing and Searching Documents in Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University

คนึงศรี นิลดี
Kanungsri Nindee

66-75

Download

6

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Analysis of Internal Quality Assessment Results by Course Level of the Faculty of Engineering, Mahasarakham University during the Academic year of 2014-2017

ชยภร ศิริโยธา
Chyaporn Siriyota

76-88

Download

7

การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนท่าพระ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
Culture Landscapes Management of the Tha Phra Community to serve the Cultural Tourism Destination in Khon Kaen Province

พุทธศักดิ์ กำจร
Putthasak Kumjorn

89-102

Download

8

แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Guidelines of Operational Finance and Accounting at the Faculty of Education, Mahasarakham University

รุ่งนภา จันทราเทพ
Rungnapa Chantrathep

103-113

Download

9

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Relationship between Human Resource Management and Performance at Mahasarakham University

วรัชฐนันป์ เครือวรรณ, กิตติพล วิแสง
Waratanan Kruawan, Kittipol Wisaeng

114-126

Download