เกี่ยวกับ วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ


ภาษาไทย : วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ
English : Journal of Organizational Innovation and Culture

ISSN
ISSN 2822-0862 (Online)
ISSN 2822-0854 (Print)

การรับรองคุณภาพวารสาร
วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ ผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ถึง 31 ธันวาคม 2567 (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

เจ้าของ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กระบวนการพิจารณา
บทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Review) ตามกระบวนการที่กองบรรณาธิการกำหนด ทั้งนี้บทความจะต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

ที่ปรึกษา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการออกเผยแพร่
วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ กำหนดออกและตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม