เกี่ยวกับ วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ


ภาษาไทย : วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ
English : Journal of Organizational Innovation and Culture

ISSN
ISSN 2822-0862 (Online)
ISSN 2822-0854 (Print)

การรับรองคุณภาพวารสาร
วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ ผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ถึง 31 ธันวาคม 2567 (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

เจ้าของ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กร เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทางวิชาชีพต่าง ๆ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กระบวนการพิจารณา
บทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Review) ตามกระบวนการที่กองบรรณาธิการกำหนด ทั้งนี้บทความจะต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

ที่ปรึกษา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการออกเผยแพร่
วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ กำหนดออกและตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา มหาวิทยาลัยมหาสารคามOpen access statement
This journal is open-access journal Start Year: 2013
2022- Present , Journal of organizational innovation and culture,
ISSN: 2822-0862 (Online), ISSN: 2822-0854 (Print)
2013 - 2021, Sarakham Journal ISSN: 2730-2830 (Online), ISSN: 1906-893X (Print),
which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.


Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
Journal of organizational innovation and culture is published by Mahasarakham University. All article is open access article under the CC BY-ND 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).


 ReviewProcess


   1. initially, all submissions are considered by the editor.
   2. The editor conforms that the paper matches the instructions given on the “Author Guidelines” page.
   3. The editor checks that the authors have submitted everything that is needed for the review of the submission, including the cover letter specifically stating that the work is unpublished and not being considered for publication elsewhere.
   4. The editor will determine if the manuscript is within the scope of the journal. If the manuscript is out of scope, than it will be returned to the authors.

Reviewer

   The journal will assign at least two reviewers who is the expert in the related field (Double-Blinded). If the manuscript is within the scope of the journal, then it will be sent to reviewers who will determine if it is suitable for publication in the journal. Any manuscripts that are not appropriate will be returned to the authors. The manuscript’s quality will be considered by the reviewers, and those that are of a quality that is not suitable will be returned to the authors. Any editorial suggestions that the reviewers have will be added to the manuscript document electronically in such a way that they can be distinguished from the original. The reviewers will then return the manuscript with comments and an evaluation to the editor. Reviewer for the journal must own Ph. D. in the field related to the scope of the journal. All reviewers must not be affiliated with any one author institution. Finally, all reviewers must not come from the same institution.
   The contributors of published content of articles at least one of the authors is an editor, editorial board or reviewer must not exceed 20% on research content of the lastest two issues.
   The editor will compile the comments and recommendations from the reviewers to form a decision on publication. The decision will be sent to the authors usually within 8-12 weeks of the manuscript being submitted.
   When notifying the authors of the journal’s decision, the editor will classify the manuscript into one of the following areas:

   Manuscript is not suitable for the journal. An email is sent to the authors stating the decision and ending the review process.
   Manuscript’s quality is not suitable for the journal. An email is sent to the authors stating the decision and ending the review process.
   Manuscript is suitable but significant changes are required. An email is sent to the authors stating the decision and listing the changes needed to make the manuscript suitable for publication.
   Manuscript is suitable but minor changes are required. An email is sent to the authors stating the decision and listing the changes needed to make the manuscript suitable for publication.
   Manuscript is suitable for publication with no changes. An email is sent to the authors stating the decision.

   It should be noted that otherwise suitable manuscripts can be rejected due to space limitations and publication deadlines. Authors should ensure that there is a suitable amount of time for the review process to be completed when submitting a manuscript. Authors should be aware that requests for revisions do not indicate acceptance, and that if revisions are not performed satisfactorily the manuscript can still be rejected.

   The editor’s decision is final. However, if an Author can document good reasons why a decision was wrong there is a process to contest the decision. If this is the situation, the authors should contact the editor stating their case.

Submission and processing fees
As an open access journal with no subscription charges, a fee (Article Publishing Charge, APC) is payable by the author or research funder to cover the costs associated with publication.
This ensures your article will be immediately and permanently free to access by everyone.
The article publishing charge for this journal is 4,000THB for English-language mansucript including taxes.
The article publishing charge for this journal is 3,000THB for Thai-language mansucript including taxes.
The journal does not charge for submission fees, editorial processing charges, page charges and colour charges.

The Journal of organizational innovation and culture have no waivers policy.
Journal's supporting fund: Mahasrakham University
The journal policy limits direct marketing efforts and does not account advertisements from the commercial sector.