ติดต่อสอบถาม วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ


กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ตั้งอยู่ ตำบล ขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
Tel/Fax : 043-719-827, 043-754-416 เบอร์โทรศัพท์ภายใน กลุ่มงาน Tel : 1754
E-mail:JOIC@msu.ac.th