ินบทความต้องประเมินบทความในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการมารองรับ
   4. หากผู้ประเมินค้นพบการคัดลอกบทความหรือผลงานอื่นที่ไม่มีการอ้างอิง การแอบอ้างเป็นผลงานตนเอง ให้หยุดทำการประเมิน และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ