กองบรรณาธิการ วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยามหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย


 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรตมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อพันตรี พูลพุทธามหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย


 กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร เกษสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัยมหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่นมหาวิทยาลัยศิลปากรประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญมหาวิทยาลัยนเรศวรประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประเทศไทย
อาจารย์ ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประเทศไทย
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจงมหาวิทยาลัยบูรพาประเทศไทย
Dr.Adrian Roderick Plantมหาวิทยาลัยมหาสารคามประเทศไทย


 เลขานุการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ


 ผู้ช่วยเลขานุการ
นางพักตร์วิไล รุ่งวิสัย
นางจิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์