วัตถุประสงค์ และขอบเขต


   เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย      วารสารสาระคาม ล่าสุด

วารสารสาระคาม

ปีที่ : 2022 ฉบับที่ : 54g45g54g
54g45g45g4

ดาวน์โหลด

วารสารสาระคาม

ปีที่ : 2022 ฉบับที่ : sadsdasdd
asdsadsd

ดาวน์โหลด

วารสารสาระคาม

ปีที่ : 2022 ฉบับที่ : qweqwewqe
wqeqwewqeqw

ดาวน์โหลด

วารสารสาระคาม

ปีที่ : 2022 ฉบับที่ : adawdw
awdawd

ดาวน์โหลด