วัตถุประสงค์ และขอบเขต


   เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กร เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทางวิชาชีพต่าง ๆ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ดังนี้
1. บทความฉบับภาษาไทย จำนวน 3,000 บาท
2. บทความฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 4,000 บาท

** วารสารดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความเมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและ ทางผู้เขียนได้แก้ไขแล้ว และ วารสารเห็นชอบที่จะให้ตีพิมพ์ **

  *** หากผลงานไม่ผ่านการพิจารณาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ***


   วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ ล่าสุด

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ปีที่/Volume : 15
ฉบับที่/No. : 1
เดือน/issue : มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567

ดาวน์โหลด

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ปีที่/Volume : 14
ฉบับที่/No. : 2
เดือน/issue : มิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ปีที่/Volume : 14
ฉบับที่/No. : 1
เดือน/issue : มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ปีที่/Volume : 13
ฉบับที่/No. : 2
เดือน/Issue : กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด