วัตถุประสงค์ และขอบเขต


   เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย      วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ ล่าสุด

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ปีที่/Volume : 13
ฉบับที่/No. : 2
เดือน/Issue : กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 1
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 2
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ

ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 1
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด