วัตถุประสงค์ และขอบเขต


   เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็น Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุน และสายวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความ วิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการ ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย      วารสารสาระคาม ล่าสุด

วารสารสาระคาม

ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 2
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด

วารสารสาระคาม

ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 1
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด

วารสารสาระคาม

ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 2
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

วารสารสาระคาม

ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 1
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด